Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakżeZamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – lub tylko znaczenia umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a odbiór końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jakże występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo trybunałów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i rozkład rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego realizowania umowy przez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako istotny element nienależytego uzyskiwania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość przemiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym: umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem oraz spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a opcja dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – lub zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzykowny krok sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – pożyteczne różnice - jakie kiedy także w jaki sposób stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym: od umowy IT – skutki legislacyjne na rzecz Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a opcja dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – kluczowe ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w kwestiach ITarbitraż czy postępowanie przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zadań połączonych z ITprzedmiot i profil opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnychznaczenie stosowanie standardów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w kwestiach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i podstawowe zasady jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w najwyższym stopniu ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu przeróżnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, lub świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań powiązanych z tego rodzaju projektem, a jak wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie. Szereg ryzyk związanych z realizacją projektów IT da się zawęzić albo wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, jakie zostaną przedstawione w toku I części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnych lecz przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, to znaczy nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, to znaczy też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu polityki działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jakże i skutków prawnych związanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one szczegółowo przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną zarówno przedstawione korzyści i niebezpieczeństwa związane z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym innymi słowy przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najświeższe orzecznictwo w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W kwestiach spornych aspektu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, czy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego pozostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym poznać rolę, jaką powinny wykonywać osoby posiadające „wiadomości specjalne” z aspektu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, to znaczy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jakim sposobem – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo specjalny przedmiot i zakres opinii biegłego w kwestiach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają dodatkowo dowody elektroniczne, a również znajomość o zabezpieczeniu śladów dowodowych.


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT