Prawo

foto

Upadłość i jaki jest nowy kształt

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane oraz

Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej.

Zobacz więcej ...

foto

Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami

Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia innymi słowy odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, którzy chcieliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru wspólników albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne Zmiany artykułów Prawa

Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany artykułów Prawa upadłościowego w zakresie zgłaszania wierzytelności: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse,.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie postępowania zamówień publicznych

Prowadzenie postępowania zamówień publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne działy i pokrewieństwo i powinowactwo pochodzenie

Prawo rodzinne działy i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również powiązanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niesłychanie.

Zobacz więcej ...

foto

art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób

art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura karna. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Gospodarka

Gospodarka odpadami BDO 2020 Gospodarka odpadami BDO 2020 opłaty za szczególne użytkowanie z wód od 2019 r (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowy organ sposób przekazywania informacji oraz naliczania opłat Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i stwierdzenie nieważności

Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy przez sąd wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta powiatu) prawidłowych.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT